วิธีการลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
1.คลิกลงทะเบียนตามภาพ
2.กรอกข้อมูลสถานศึกษาให้ครบถ้วน
3.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จะมีข้อความแจ้งดังภาพ
เมื่อลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธเสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณาใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ตอนลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อทำแบบประเมิน 29 ประการในลำดับต่อไป
วิธีการทำแบบประเมิน 29 ประการสำหรับโรงเรียนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1.โรงเรียนเข้าสู่ระบบ ดังภาพ
2.ทำประเมินในรอบที่เปิดให้ทำประเมิน ดังภาพ
3.ทำประเมินให้ครบทุกด้าน ทุกตัวชี้วัด ดังภาพ
4.เมื่อทำประเมินครบทุกด้าน ทุกตัวชี้วัดแล้ว จะมีข้อความแจ้งดังภาพ
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com