เชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิก
การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

จองการอบรมและปฏิบัติธรรม

การติดต่อพระวิทยากรไปบรรยายหรือจัดค่ายคุณธรรม ในโรงเรียนหรือหน่วยงานองค์กร ให้ผู้จัดโครงการดำเนินการดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มข่างล่างในหน้านี้ให้ครบถ้วน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของการจัด เลือกสถานที่ตามต้องการจัดการอบรม
2. ข้างข้างขวามือ จะมีเอกสารให้ดาวน์โหลด ให้เลือกตามต้องการที่จะใช้ เช่น นิมนต์พระวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) หรือไปภายนอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) การขอใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงานที่จัดด้วย
3. เมื่อทำเอกสารขอความอนุเคราะห์พระวิทยากรเสร็จแล้ว กรุณาสแกนส่งกลับมาที่เมล์ charnb008@gmail.com
4. ประสานงาน กำหนดการและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรมกับพระวิทยากรด้วย
เมื่อผู้บริหารลงนามแล้ว ให้สแกนส่งมาทางอีเมล์
  • พระมหาวิชาญ สุวิชาโน charnb008@gmail.com โทร. 062-5374378
  • พระมหาอภิวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ kaiwaisai2014@gmail.com โทร. 084-6704529
  • คุณราตรี รัตนโสภา ch.koki2555@gmail.com

ข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่จองอบรม

หน่วยงาน/องค์กร *:
ที่อยู่
เลขที่:
หมู่ที่:
หมู่บ้าน:
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง *:
อำเภอ/เขต *:
จังหวัด *:
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์ :
โทรสาร:

ข้อมูลผู้ประสานงาน

ชื่อผู้ประสานงาน *:
เบอร์โทรศัพท์ *:
อีเมล์ *:
ไลน์ ไอดี:
Facebook:

ประเภทผู้อบรม

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตร:
พระวิทยากรที่ต้องการ *:

วันที่อบรม

วันเริ่มต้น:
วันสิ้นสุด:
รวมระยะเวลา:
เวลา:

ข้อมูลเบื้องต้นและวัตถุประสงค์เด่นชัดในการจัดอบรม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 *
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3

สถานที่ต้องการจัดอบรม

พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน (ถ้าทราบ)

พระวิทยากร:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู