สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
ค่ายคุณธรรมเยาวชน
วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
1 โรงเรียน
ภาคเหนือ
5 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 โรงเรียน
ภาคกลาง
7 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
5 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
1 โรงเรียน
ภาคใต้
2 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
28 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2561
ขณะนี้ 3
วันนี้ 12
เมื่อวานนี้ 36
เดือนนี้ 714
เดือนที่ผ่านมา 1,431
ทั้งหมด 21,540
เริ่มนับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ต้องการสมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อมูลสถานศึกษา
   
ชื่อสถานศึกษา: *
สังกัด:
   
ที่อยู่สถานศึกษา  
เลขที่:
หมู่ที่:
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด: *
รหัสไปรษณีย์: *
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1: *
เบอร์ต่อ:
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2:
เบอร์ต่อ:
โทรสาร:
เบอร์ต่อ:
เว็บไซต์:
อีเมล์: *
ปีที่ก่อตั้ง:
จำนวนห้องเรียน: ห้อง * (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์: คน * ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา: คน * (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน:
เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
   
ชื่อผู้อำนวยการ: *
โทรศัพท์: *
   
  ตราสัญลักษณ์และแผนที่ ชนิดไฟล์เป็น jpg,gif,png ขนาด 800x600 Px. และไม่เกิน 300 Kb เท่านั้น
- กรุณาย่อภาพให้ได้ขนาดตามที่กำหนด
- ใช้โปรแกรม ACDSee หรือ โปรแกรมที่ถนัดย่อขนาดภาพ
- หากไม่ย่อภาพ ระบบจะย่อและตัดภาพให้เองอัตโนมัติที่ขนาด 800x600 Px.
ตราสัญลักษณ์:
แผนที่:
   
ข้อมูลเข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ (username): *
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 0-9 ไม่น้อนกว่า 6 ตัวอักษร เท่านั้น เช่น thaibuddhaschool
รหัสผ่าน (password): *
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 0-9 ไม่น้อนกว่า 6 ตัวอักษร เท่านั้น เช่น thaibuddhaschool2560
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *
เบอร์โทรศัพท์: *
อีเมล์:
ไลน์ ไอดี:
   
 
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com