สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
ค่ายคุณธรรมเยาวชน
วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
1 โรงเรียน
ภาคเหนือ
5 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 โรงเรียน
ภาคกลาง
7 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
5 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
1 โรงเรียน
ภาคใต้
2 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
28 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 36
เดือนนี้ 686
เดือนที่ผ่านมา 1,431
ทั้งหมด 21,512
เริ่มนับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ข่าวประกาศ
ภาพกิจกรรม
วีดีโอ
ดาวน์โหลด
โครงงานคุณธรรม
ประกาศเมื่อ 13/09/2561
กิจกรรมโรงเรียน
ประกาศเมื่อ 23/05/2561
นวัตกรรม เหรียญทอง ด้านศาสนา ยาเสพติด
ประกาศเมื่อ 15/05/2561
ผลงานโครงงานคุณธรรมระดับภาค
ประกาศเมื่อ 07/05/2561
ผลงานโีรงเรียน
ประกาศเมื่อ 07/05/2561
ภาพผลงานโรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
ประกาศเมื่อ 07/05/2561
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com