การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

"การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือทำตามตัวชี้วัดนั้น แต่ในการ ทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ อยากจะให้ยึดองค์ประกอบของความเป็นพระพุทธศาสนา ๔ ประการไว้เป็นหลัก คือ ๑.ศาสนบุคคล ๒.ศาสนธรรม ๓.ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ ๔.ศาสนพิธี ให้มี กระบวนการขั้นตอนที่เป็นแบบแผนไปตามหลักพระพุทธศาสนา สะท้อนความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริง"

พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

"เด็กไทยต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักบริโภค แต่ต้องเป็นนักผลิตและเป็นนักสร้างสรรค์ทีนี้ในการที่จะก้าวไป สู่ขั้นเป็นนักสร้างสรรค์นั้นเขาจะต้องมีความสุขจากการกระทำด้วย แต่เวลานี้เด็กไทยกำลังขาดความสุข ขั้นนี้อย่างหนัก เด็กไทยทั่วไปไม่มีความสุขจากการกระทำ ได้แค่หาความสุขจากการเสพบริโภคและถึงกับ เห็นการกระทำเป็นเรื่องทุกข์ ถ้าอย่างนี้ก็ใกล้อวสานสังคมไทยจะไปไม่รอด"

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) แนวคิดการศึกษาแนวพุทธะสนทนากับคณะครู โรงเรียนรุ่งอรุณ 20 พฤศจิกายน 2544

"ผมอยากจะพูดว่าการศึกษานั้น เพื่อการประหารเสียซึ่งสัญชาตญาณอย่างสัตว์ (Education for subduing the animal - instinct)"

พุทธทาสภิกขุ: การศึกษาของโลกปัจจุบัน 12 เมษายน 2512
ขอเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศ สมัครเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โทรศัพท์ 08 1446 5095

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๗ ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดเอกชน และการกุศล

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดเอกชน และการกุศล

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนการกุศล

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกรุงเทพมหานคร

อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 08/07/2562

การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนที่สังกัดกรุงเพทมหานคร

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขา

การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขา

วันที่ 26/04/2562

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสติภาวนาภิรตาราม จะจัดอบรมวิทยากรไตรสิกขา สำหรับพระสงฆ์และคฤหัสถ์ เพื่อเป็นผู้นำชาวพุทธ ระหว่าง วันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ

วันที่ 25/04/2562

สติภาวนาภิรตาราม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ เน้นการอบรมตามแนววิถีพุทธ มีวิทยากรและพระวิทยากรให้การอบรมทั้งในและนอกสถานที่

กิจกรรมเด่นสถานศึกษาวิถีพุทธ

กิจกรรมสถานศึกษาวิถีพุทธ

ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู